O projekcie

O projekcie

Konfigurator kabin

O projekcie

Cel projektu

Zwiększenie zastosowania innowacji w firmie SANIPOL Sp. z o.o.

Finansowanie

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

INNOWACYJNOŚĆ

Konfiguracja produktów idealnie dopasowanych do potrzeb naszych klientów.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w firmie SANIPOL Sp. z o.o. poprzez nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz prac remontowo– budowlanych niezbędnych dla wdrożenia do praktyki gospodarczej innowacyjnych produktów i procesów. Dzięki zaoferowaniu na rynku nowatorskich na skalę międzynarodową produktów (nowego i udoskonalonych), znacząco wzrośnie konkurencyjność firmy na rynku krajowym i międzynarodowym, co będzie miało istotny wpływ na wykreowanie popytu na oferowane produkty.

W ramach celu głównego można zdefiniować następujące cele strategiczne projektu firmy SANIPOL Sp. z o.o. uszeregowane według hierarchii ich wagi w kontekście osiągnięcia celu zasadniczego:

 1. zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie poprzez wsparcie jego aktywności inwestycyjnej;
 2. dywersyfikacja oferty produktowej;
 3. zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb odbiorców i rynku oraz likwidacja występujących barier rozwojowych wnioskodawcy;
 4. poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa dzięki realizacji inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, mającej na celu wdrożenie innowacji produktowych oraz procesowych na skalę międzynarodową;
 5. wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą na oszczędność kosztów, a z drugiej strony stanowić będą o prośrodowiskowym aspekcie projektu;
 6. informatyzacja procesów biznesowych w firmie
 7. rozwój przedsiębiorstwa z uwzględnieniem realizacji polityk horyzontalnych (zatrudnienia, równości szans, rozwoju obszarów wiejskich, zrównoważonego rozwoju).

Powyższe cele strategiczne mogą zostać osiągnięte tylko poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • nabycie środków trwałych oraz oprogramowania pozwalającego na wdrożenie know-how w zakresie rozwiązań umożliwiających zdywersyfikowanie oferty o innowacyjne produkty (nowy i znacząco udoskonalone), spełniające aktualne potrzeby i oczekiwania docelowych grup odbiorców;
 • zdywersyfikowanie oferty asortymentowej poprzez stworzenie i zaoferowanie na rynku 1 nowego produktu oraz znaczące udoskonalenie 4 kolejnych produktów (linii produktowych) w celu pozyskania nowych segmentów rynku;
 • zwiększenie przychodów ze sprzedaży;
 • utworzenie 1 nowego stanowiska pracy: operator linii produkcyjnej
 • wprowadzenie rozwiązań ukierunkowanych na ochronę środowiska i zmniejszenie kosztów zmiennych poprzez termomodernizację hali produkcyjnej, ponowne wykorzystanie energii powstałej w cyklu produkcyjnym
 • poprawa jakości pracy pracowników poprzez inwestycję w globalny system odpylający
 • wprowadzenie do praktyki biznesowej innowacyjnych rozwiązań ICT pozwalających na informatyzację i automatyzację wielu procesów biznesowych zachodzących w firmie SANIPOL Sp. z o.o.

Źródła finansowania projektu (w PLN)

Nazwa źródła finansowania Wydatki ogółem (PLN) Wydatki kwalifikowane (PLN)
1. Środki wspólnotowe 876040,00 876040,00
2. Krajowe środki publiczne, w tym: 0,00 0,00
2.1. Budżet Państwa 0,00 0,00
2.2. Budżet jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00
2.3. Inne krajowe środki publiczne 0,00 0,00
3. Środki prywatne 1083104,00 716760,00
Suma: 1959144,00 1592800,00
w tym EBI 0,00 0,00