Regulamin

Regulamin

Regulamin

Regulamin

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE KUPNA SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG 
SANIPOL SP. Z O. O. z siedzibą w Międzyrzeczu

 

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.    Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (OWH) ustalone zostały w oparciu o art. 384  i następne ustawy Kodeks cywilny - tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 - (K.c.).

§ 2.   OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży towarów i usług zawieranych przez Sanipol Sp. z o. o.  z siedzibą w Międzyrzeczu, adres: ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz, posiadająca numer REGON: 210015944, NIP: 596 000 5631 (Sprzedający)  z kontrahentami (Kupujący) zawierającymi te umowy wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

§ 3.   Kupujący wraz ze złożeniem zamówienia oświadcza, iż posiada status przedsiębiorcy ,
a także wskazuje dane rejestrowe zgodne z KRS bądź CEiDG.

§ 4.   Niniejsze OWH nie mają zastosowania do osób fizycznych – konsumentów.

§ 5.   OWH są dostępne na witrynie internetowej www.sanipol.pl i na życzenie Kupującego mogą być przesłane na jego adres w formie elektronicznej lub papierowej.

§ 6.   Przyjmuje się, że podpisanie umowy lub złożenie przez Kupującego zamówienia  i przyjęcie dostarczonego towaru lub usługi oznacza przyjęcie i akceptację OWH bez zastrzeżeń.

§ 7.   W przypadku, gdy Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym i OWH zostały przyjęte przez Kupującego w trybie wskazanym w art. 1 § 6 OWH przyjmuje się, że będą one stosowane w ciągu całego czasu pozostawania w stałych stosunkach handlowych przez strony.

§ 8. Towary będące przedmiotem sprzedaży to systemy ścian działowych do sanitariatów, kabin do przebieralni, przedszkoli czy szkół, modele wykonane z płyt wiórowych lub warstwowych, przegrody pisuarowe, szafki basenowe HPL, blaty wodoodporne HPL, wewnętrzne okładziny ścienne. Szczegółowe przeznaczenie, opis funkcjonalności  i sposób użytkowania towaru zawiera stosowny opis dołączony do zakupionego towaru lub dostępny na witrynie Sprzedającego www.sanipol.pl. Z uwagi na fakt, iż Sanipol Sp. z o. o. jest producentem w/w towarów, istnieje możliwość zamówienia pod wymiar, a także usługi montażu.

§ 9.   Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji przydatności zamawianego towaru i/lub usługi dla zamierzonego przez siebie zastosowania.

§ 10.   W przypadku zamówień na wymiar, Sanipol Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności w pomiarach wykonanych przez Kupującego.

§ 11. Znak słowno-graficzny „Sanipol” jest zastrzeżonym znakiem towarowym Sprzedającego, a Kupujący upoważniony jest do używania tego znaku w sposób zgodny z prawem.  W szczególności Kupujący nie jest uprawniony do modyfikowania, usuwania i zasłaniania tego znaku towarowego umieszczonego na towarze zakupionym od Sprzedającego.

§ 12.    OWH nie reguluje spraw związanych z udzielaniem przez Sprzedającego licencji na produkty, których jest właścicielem, ani też żadnych spraw związanych z przenoszeniem autorskich praw majątkowych do takich produktów lub programów czy też praw z nimi związanych.

ART. 2. ZAWARCIE UMOWY

§ 1.    Wszelkie informacje handlowe o charakterze reklamowym i marketingowym niezależnie od ich formy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów K.C.

§ 2.   Do zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy bądź w trybie złożenia, przyjęcia i uzgodnienia oferty, o których mowa w art. 2 § 4 - § 9 OWH.

§ 3.   Umowa zawarta poprzez podpisanie przez obie strony wspólnie wynegocjowanego tekstu umowy obowiązuje od dnia podpisania umowy bądź od innego terminu wskazanego w tej umowie przez strony.

§ 4.   Zawarcie umowy poprzez złożenie, przyjęcie i uzgodnienie oferty wymaga, by Kupujący każdorazowo złożył Sprzedającemu w formie pisemnej – faxem lub pocztą elektroniczną zamówienie określające cenę, rodzaj i ilość zamawianego towaru i/lub rodzaj i zakres usług oraz termin ich dostawy i/lub wykonania. Przyjmuje się, że zamówienie jest złożone i podpisane przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Kupującego. Zapisy art. 9 § 2 OWH stosuje się odpowiednio.

§ 5.   Dla swojej ważności każde zamówienie musi być niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych potwierdzone przez osobę upoważnią do reprezentowania Sprzedającego, pisemnie – faxem lub pocztą elektroniczną z potwierdzeniem przyjęcia wszystkich warunków wskazanych w zamówieniu, a w szczególności terminu dostawy towaru i/lub wykonaniu usługi oraz ceny. Zapisy art. 9 § 2 OWH stosuje się odpowiednio.

§ 6.  Kupujący bez zgody Sprzedającego nie może anulować lub zmienić prawidłowo potwierdzonego zamówienia.

§ 7.  Wszelkie zmiany warunków zamówienia dla swojej ważności wymagają zachowania procedury wskazanej w § 4 i § 5.

§ 8.  Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia z wyjątkiem sytuacji opisanej w § 7.

§ 9.    W przypadku wskazanym w art. 6 § 4 do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia zawierającego aktualną cenę zamówionego towaru i/lub usługi.

§ 10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów popełnionych w treści zamówienia złożonego przez Kupującego.

§ 11.  Kupujący nie może dokonać bez pisemnej zgody Sprzedającego cesji praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży towarów i/lub usług na rzecz osób trzecich.

ART. 3. TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 § 1.    Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg z dniem wskazanym w umowie lub potwierdzeniu zamówienia.

§ 2.    Terminy dostawy i/lub realizacji zamówienia oraz inne warunki sprzedaży mogą ulec zmianie, także po złożeniu przez Kupującego zamówienia towaru i/lub usług, w szczególności na skutek siły wyższej i innych okoliczności niezależnych od Sprzedającego, oraz na skutek zmiany sytuacji rynkowej i aktualnych warunków handlowych związanych między innymi ze stosunkami Sprzedającego z podmiotami współpracującymi w zakresie wykonywania przez Sprzedającego umów. O zmianie terminy dostawy i/lub realizacji zamówienie oraz innych warunków sprzedaży Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.

ART. 4. DOSTAWA, ODBIÓR TOWARU I/LUB USŁUGI, REKLAMACJE

§ 1.    Odbiór towaru następuje w magazynie Sprzedającego, na koszt i ryzyko Kupującego.

§ 2.    W przypadku, gdy przewóz zamówionego towaru organizuje Kupujący, wybrany przez niego przewoźnik musi zostać przed wysyłką zgłoszony do Sprzedającego oraz przez niego zaakceptowany. Koszt przewozu pokrywa Kupujący.

§ 3.    Przyjmuje się, że dostawa towaru jest wykonana z chwilą przekazania go Kupującemu lub przewoźnikowi przez niego wskazanemu.

§ 4.  Przyjmuje się, że usługa ta jest wykonywana z chwilą podpisania przez Kupującego dokumentu jej przekazania.

§ 5.  Kupujący zobowiązany jest odebrać zamówiony towar i/lub usługę. Nieodebranie towaru i/lub usługi nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania zapłaty całej ceny.

§ 6.    W chwili odbioru przesyłki organizowanej przez Sprzedającego Kupujący jest zobowiązany w obecności kuriera do dokładnego sprawdzenia stanu opakowania zewnętrznego. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zewnętrznych uszkodzeń przesyłki lub zastrzeżeń co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości przesyłki, Kupujący powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody uwzględniający opis i zdjęcia przesyłki. Z dwóch jednakowych egzemplarzy podpisanych przez kuriera jeden należy wysłać do Sprzedającego drugi zostaje u Kupującego. W takim przypadku towar wraca do Sprzedającego celem uruchomienia procedury reklamacyjnej z przewoźnikiem.

§ 7.    Kupujący może zgłosić Sprzedającemu w ciągu 3 dni od daty otrzymania towaru reklamację ilościową. W przypadku jej uwzględnienia Sprzedający uzupełni ilość towaru w najbliższym możliwym terminie, na własny koszt.

ART. 5. PRZEJŚCIE RYZYKA I ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

§ 1.    Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą przekazania towaru przewoźnikowi, najpóźniej jednak z chwilą opuszczenia przez towar magazynu Sprzedającego.

§ 2.    Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu pełnej zapłaty ceny wynikającej z wystawionej przez Sprzedającego faktury sprzedaży tego towaru.

§ 3.    Kupujący zobowiązany jest do należytego obchodzenia się z towarem i zawarcie na własny koszt umowy jego pełnego ubezpieczenia na wypadek pożaru zalania, kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia.

§ 4.    W przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub przeglądów Kupujący ma obowiązek terminowego przeprowadzania tych prac na własny koszt.

§ 5.    Kupujący nie może obciążać towaru jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

§ 6.    Kupujący ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o prowadzeniu przeciwko Kupującemu postępowania egzekucyjnego w trakcie którego towar może ulec zajęciu przez organ egzekucyjny.

ART. 6. CENA I ZASADY PŁATNOŚCI

§ 1.    Sprzedaż towarów i/lub usług następuje w/g cen obowiązujących na dzień potwierdzenia zamówienia objętych cennikiem Sprzedającego. W przypadku nie objęcia cennikiem towaru i/lub usługi objętej danym zamówieniem sprzedaż następuje za wspólnie uzgodnioną na piśmie cenę.

§ 2.    Wskazane w cenniku lub uzgodnione przez strony ceny obowiązują wyłącznie dla realizacji danego zamówienia, chyba, że strony pisemnie uzgodnią co innego.

§ 3.  Wszystkie ceny ustalone i udostępnione przez Sprzedającego są cenami netto).

§ 4.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w cenniku w przypadku zmian kursów walut i innych czynników kształtujących cenę. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia o aktualnej cenie zamówionego towaru i/lub usługi.

§ 5.    Formą płatności jest przelew bankowy na konto Sprzedającego wskazane na fakturze, gotówka oraz płatność za pobraniem. Koszty obrotu bankowego ponosi wyłącznie Kupujący.

§ 6.    Obowiązują terminy i inne warunki płatności uzgodnione w trybie art. 2 OWH.

§ 7.    Chwilą zapłaty ceny jest wpływ środków pieniężnych na konto Sprzedającego.

§ 8.    W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe i wstrzymać dostawę towaru i/lub świadczenie usług do czasu uregulowania całej ceny powiększonej o należne odsetki ustawowe liczone za okres opóźnienia w zapłacie.

§ 9.    Wyłącza się możliwość dokonywania przez Kupującego potrąceń wierzytelności z należnościami wynikającymi z zawartych ze Sprzedającym umów.

ART. 7. GWARANCJA

§ 1.    Przywoływane w dokumentach handlowych specyfikacje materiałowe, atesty lub wyniki badań nie stanowią zapewnienia co do jakości towaru i/lub usług. Zastrzeżenie to dotyczy także publikacji lub publicznych wypowiedzi Sprzedającego odnoszących się do jakości towaru.

§ 2.    Sprzedający zobowiązuje się w ramach gwarancji do bezpłatnych napraw wad fizycznych i uszkodzeń towarów powstałych z winy Sprzedawcy zgłoszonych pisemnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia ich Sprzedawcy.

§ 3.    Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty odbioru przez Kupującego towaru, chyba że warunki gwarancji dołączone do towaru stanowią inaczej.

§ 4.    Roszczenia z udzielonej gwarancji mogą być realizowane wyłącznie po przedstawieniu Sprzedającemu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu towaru. Sposób realizacji roszczeń gwarancyjnych ustala Sprzedający.

§ 5.    Przed wysyłką towaru objętego roszczeniami gwarancyjnymi do Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do skontaktowania się ze Sprzedającym w celu weryfikacji uszkodzenia przez konsultantów technicznych, bądź ustalenia sposobu dostarczenia towaru do Sprzedającego.

§ 6.    Sprzedający w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego powiadomi Kupującego o sposobie rozstrzygnięcia tego roszczenia, oraz o terminie dokonania naprawy towaru.

§ 7.    Sprzedający może uchylić się od dotrzymania terminu realizacji roszczeń gwarancyjnych, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności jego firmy z powodu ograniczeń importowych/eksportowych i/lub innych przepisów prawnych, czy też innych nieprzewidywalnych okoliczności.

§ 8.    Gwarancją nie są objęte:

a.)  uszkodzenia i wadliwe działanie powstałe nie z winy Sprzedającego, a spowodowane w szczególności przez: wyładowania atmosferyczne, zalanie płynami, udary mechaniczne, nieprawidłowe napięcie zasilające, czy też inne czynniki zewnętrzne;

b.)  wady będące wynikiem nieprawidłowego transportu, przechowywania i użytkowania, w szczególności korzystania z towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem;

c.)  zużycie będące następstwem normalnego korzystania z towaru.

§ 9.  Gwarancja traci ważność w przypadku naruszenia jej warunków, w szczególności gdy:

a.)  karta gwarancyjna lub dowód zakupu towaru będą niezgodne ze sobą lub niemożliwe jest odczytanie znajdujących się w nich danych lub gdy w jakikolwiek sposób zmieniono ich treść;

b.)  osoby inne niż Sprzedający dokonały ingerencji w towar, w szczególności dokonały przeróbki, zmiany, naprawy.

§ 10.  Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu gwarancji ogranicza się do wskazanego powyżej okresu obowiązywania gwarancji i jest ograniczona do wartości towaru ustalonej według ceny detalicznej sugerowanej przez Sprzedawcę z dnia zakupu i nie obejmuje prawa do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia, w szczególności nie obejmuje rekompensaty za utratę czasu, za czasowy brak możliwości korzystania z towaru, niewygodę oraz związane z wystąpieniem z roszczeniami gwarancyjnymi, niedogodności lub koszty.

§ 11.  Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy dokonywane przez Sprzedającego są naprawami płatnymi. Na naprawy pogwarancyjne obowiązuje trzymiesięczna gwarancja Sprzedającego. Koszt dostarczenia towarów do naprawy pokrywa Kupujący.

§ 12.  Rękojmia zostaje wyłączona.

ART. 8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 1.    Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich jest wyłączona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

§ 2.    Odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Sprzedającego wobec Kupującego i osób trzecich zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 3.    Sprzedający nie odpowiada w szczególności za szkody spowodowane nieodpowiednią lub niefachową eksploatacją lub  nieprawidłowym montażem przez Kupującego bądź osoby trzecie, normalnym zużyciem, nieprawidłowym lub niedbałym użytkowaniem, a w szczególności za następstwa niefachowych przeróbek, podjętych bez zgody Sprzedającego lub prace naprawcze przeprowadzane przez Kupującego lub osoby trzecie.

§ 4.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za braki funkcjonalne towaru, wynikające ze złego doboru materiału lub z niewłaściwego zaprojektowania systemu, instalacji przez Kupującego, który to przed dokonaniem zakupu winien dokładnie zapoznać się i zweryfikować czy funkcjonalności oferowane przez towar Sprzedającego odpowiadają jego potrzebom.

§ 5.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich wynikłe w związku z korzystaniem przez Kupującego z towaru, ani za korzystanie z towaru przez nieuprawnione osoby trzecie, na szkodę Kupującego.

§ 6.    Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, za zobowiązania Kupującego wobec osób trzecich.

§ 7.    W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią na drogę postępowania sądowego przeciwko Sprzedającemu z roszczeniem dotyczącym szkód poniesionych przez tę osobę, w związku z towarem i/lub usług, wówczas Kupujący zobowiązuje się przystąpić do postępowania sądowego po stronie Sprzedającego, jeżeli przepisy prawa to dopuszczają i wspierać Sprzedającego w toku takich postępowań oraz zapłacić wszelkie kwoty związane z tym postępowaniem, w tym odszkodowania, koszty sądowe i koszty zastępstwa procesowego etc.

§ 9.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie przez Kupującego obowiązku uzyskania jakichkolwiek wymaganych prawem zezwoleń.

ART. 9. ZWROT TOWARU

§ 1.    Ze względu na charakter naszych produktów, które wykonywane są pod indywidualne wymiary wynikające ze zlecenia klienta, zwroty nie są przewidywane.

ART. 10. KORESPONDENCJA – ADRES

§ 1.    Strony zobowiązują się do powiadamiania się nawzajem o każdorazowej zmianie adresu. W przypadku braku powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu, korespondencję dostarczoną na wcześniej wskazany adres uważa się za doręczoną i wywołującą wszelkie skutki prawne w niej zawarte.

§ 2.    Wszelka korespondencja pomiędzy Sprzedającym a Kupującym odbywająca się za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uznawana za wywołującą skutki prawne pod warunkiem, że wiadomość będzie zawierać następujące elementy: : adres e-mail nadawcy, data i godzina wysłania wiadomości, imię i nazwisko nadawcy. Wiadomości anonimowe będą uznane za nieważne.

ART. 11. KLAUZULA POUFNOŚCI / TAJEMNICA HANDLOWA

§ 1.    Bez zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa do przekazywania osobom trzecim jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą handlową i uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych.

§ 2.    Jakiekolwiek informacje oraz materiały (Informacje poufne) przekazane Kupującemu przez Sprzedającego, a niedostępne publicznie należy traktować jako poufne, w szczególności odnosi się to do danych dotyczących stosowanych przez Sprzedającego rozwiązań technicznych, kodów, dokumentacji związanej z kontaktami handlowymi stron, informacji o kontrahentach, ekonomicznej oraz prawnej sytuacji Sprzedającego.

§ 3.    Kupujący zobowiązany jest do zapobieżenia ujawnieniu Informacji poufnych przez aktualnych i przyszłych pracowników, współpracowników, wspólników, jak również po ustaniu stosunku pracy (zakończeniu współpracy z Kupującym).

§ 4.    Niezależnie od powyższego, Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego przywrócenia stanu zgodnego z prawem, jak również do zapobieżenia dalszym naruszeniom Informacji poufnych.

§ 5.    Kupujący zobowiązuje się do:

a.)  wykorzystywania Informacji poufnych jedynie w sposób zgodny z OWH;

b.)  zachowania w tajemnicy wszelkich Informacji poufnych, nie ujawniania, ani nie przekazywania ich osobom trzecim;

c.)  podejmowania wszelkich środków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Informacji poufnych.

§ 6.    Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania w przypadku gdy:

a.)  Informacja poufna jest lub stała się publicznie znana w inny sposób, aniżeli w wyniku naruszenia OWH;

b.)  Informacja poufna była uprzednio znana Kupującemu z innych źródeł, co zostanie wykazane ponad wszelką wątpliwość, zarówno co do czasu, jak i źródła uzyskania Informacji poufnej;

c.)  obowiązek udostępnienia Informacji poufnej osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa. Kupujący jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Sprzedającego o otrzymaniu wyżej wspomnianego żądania, chyba że przekazanie takiej Informacji poufnej jest zabronione przez prawo lub decyzję podmiotu żądającego ujawnienia Informacji poufnej. Wyżej wymieniona notyfikacja powinna być przesłana, o ile to możliwe, przed ujawnieniem Informacji poufnej podmiotowi uprawnionemu do złożenia takiego żądania;

d.)  Kupujący chcący ujawnić Informacje poufne musi posiadać pisemną zgodę Sprzedającego określającą zakres i przedmiot udzielanej zgody.

§ 7.    Obowiązek do zachowania poufności obowiązuje bezterminowo. Wykonanie lub zakończenie w inny sposób stosunku prawnego między Stronami nie powodują ustania zobowiązań opisanych w niniejszym paragrafie.

ART. 12. SIŁA WYŻSZA

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży towarów i/lub usług, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Sprzedający nie miał wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa w powyższym zdaniu uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane dostawy kooperacyjne od dostawców Sprzedającego i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne i poważne w skutkach zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Sprzedającego z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania. Sprzedający zobowiązuje się poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji, w miarę możności niezwłocznie oraz zrobić wszystko co w jego mocy, aby wypełnić zobowiązania w oparciu o zasadę dobrej wiary, na tyle na ile pozwolą mu na to warunki zaistniałej sytuacji.

ART. 13. DANE OSOBOWE

§ 1.    Kupujący wyraża zgodę na udostępnienie Sprzedającemu swoich danych osobowych i przetwarzanie ich jedynie dla celów związanych ze stosunkami prawnymi uregulowanymi OWH, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) o ochronie danych osobowych.

§ 2.    Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo poprawiania ich. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne.

§ 3.    Sprzedający nie będzie przekazywać danych osobowych Kupującego innym podmiotom. Dane te mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

§ 4.    Jeśli dane osobowe Kupującego pochodzą nie od Kupującego, ma on prawo:

a)  wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych ze względu na ewentualną jego szczególną sytuację, w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, względnie wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedającego;

b)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych – Sprzedający nie będzie przetwarzał tych danych osobowych, w celach marketingowych ani przekazywał ich innemu administratorowi danych.

ART. 14. KLAUZULA SALWATORYJNA

§ 1.    Jeśli jakiekolwiek postanowienie OWH zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub stanie się niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostałe postanowienia OWH będą w pełni wiążące i skuteczne w taki sposób, jakby OWH obowiązywały bez takiego nieważnego, niezgodnego z prawem lub niewykonalnego postanowienia. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione odnośnymi przepisami polskiego prawa cywilnego.

§ 2.    Jeżeli zakres stwierdzonej nieważności lub niewykonalności będzie uniemożliwiał osiągnięcie celu, Sprzedający oraz Kupujący zobowiązują się niezwłocznie rozpocząć negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia nieważnego lub niewykonalnego postanowienia przez takie ważne i skuteczne postanowienie, które w najwyższym możliwym stopniu odpowiadać będzie intencji dotyczącej takiego zastępowanego postanowienia.

ART. 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1.    Strony ustalają, że zmiany OWH dokonywane przez Sprzedającego nie wymagają aneksu oraz, że wywołują skutki prawne od chwili ich opublikowania na witrynie internetowej www.sanipol.pl

§ 2.    W pozostałych sprawach nieuregulowanych OWH zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory rozstrzygane będą według brzmienia OWH z dnia zgłoszenia roszczenia.

§ 3.    Ewentualne spory powstałe na tle OWH będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia w terminie 30 dni, wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd polski, właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

§ 4.    Obowiązującym językiem w komunikacji pomiędzy Stronami jest język polski. W przypadku gdy Kupujący nie jest w stanie komunikować się w języku polskim strony dopuszczają jako język obowiązujący – język niemiecki.

§ 5.    Niniejsze OWH sporządzono w języku polskim. Wersja w języku polskim jest wersją wiążącą.